Bestuursvoorzitter Gertrude van den Brink neemt afscheid

Delen op social media

Gertrude van den Brink neemt per 1 februari afscheid van Middin. Na 7,5 jaar kiest zij ervoor zich te richten op een andere maatschappelijke rol. Sam Schoch volgt haar op als bestuursvoorzitter en sinds december 2019 is Emmeke van Eersel toegetreden tot het bestuur.

Terugkijken

Persoonsgericht en betrokken

Gertrude heeft zich laten zien als een betrokken bestuurder. Zij zette zich in voor een persoonsgerichte aanpak van de zorg voor mensen met een beperking en hun naasten, zowel binnen als buiten Middin. Gertrude: “Door met oprechte interesse gesprekken te voeren, te onderzoeken wat goed gaat, maar ook wat minder goed gaat, kom je erachter wat er echt toe doet. Wij zijn als professionals nog vaak -vanuit de beste intenties- geneigd om voor een ander te denken. Terwijl ieder mens toch het liefst zelf keuzes wil kunnen maken als het gaat om zijn of haar leven. Om dit te ondersteunen hebben wij het Middin Kompas ontwikkeld. Daarin doen wij onze cliënten drie beloftes, namelijk het goed verstaan van hun vraag, het goede te doen en het goed te organiseren. Dit daagt ons uit om iedere dag weer opnieuw te onderzoeken wat de vraag is, wat het goede is om te doen en wat misschien anders kan.”

Kompasgesprekken

Als bestuurder stond Gertrude niet alleen dichtbij cliënten en hun naasten, maar stond zij evengoed voor de verbinding met de medewerkers van Middin. “Onze medewerkers zijn Middin, hun verhaal is het verhaal van Middin. Hun input was dan ook onmisbaar om mijn rol op een goede manier in te vullen. Na de introductie van het Middin Kompas zijn Sam en ik langs meer dan honderd teams gegaan om met medewerkers het gesprek aan te gaan over hun dagelijks werk. Welke knelpunten zij ervaren en welke kansen en oplossingen gezien en benut worden. Deze persoonlijke gesprekken hebben veel gebracht en leidden tot reflectie, inzicht en verbinding. Dit heeft ons geholpen om het verhaal van Middin te kunnen vertellen en goede keuzes te maken.”

Het is steeds vanzelfsprekender geworden om samen te werken. We hebben mooie samenwerkingen over de muren van de sectoren heen gerealiseerd, beredeneerd vanuit de mensen die wij helpen en wat zíj nodig hebben.
Transitie

Op de vooravond van de omvangrijke stelselwijziging ‘decentralisaties van de zorg’ trad Gertrude toe tot het bestuur van Middin. Aan haar de schone taak dit door te vertalen naar structuur, professionaliteit en cultuur van de organisatie. En daar cliënten, hun naasten en medewerkers in mee te nemen. Onder haar leiding benutte Middin deze maatschappelijke beweging als wind in de rug. Om de vereiste beweging naar ‘Midden in de wijk, midden in de samenleving’ te ondersteunen werd de structuur van Middin aangepast van een divisiestructuur naar een platte regiostructuur. Er werden goede relaties met de gemeenten aangegaan, die met voor hen nieuwe doelgroepen en aanverwante vraagstukken te maken kregen. Samen met hen en andere maatschappelijke partners werden nieuwe werkwijzen ontwikkeld.

Stappen gezet

Gertrude is positief en optimistisch over de gemaakte beweging: “Ik zie dat we nu eerder zijn waar hulp nodig is, voordat de situatie bij mensen ernstig escaleert. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in gezinnen waar meerdere problemen spelen. In de oude situatie kwamen wij als Middin pas in beeld op het moment dat de situatie niet meer houdbaar was en het kind bij Middin moest komen wonen. Nu begeleiden we gezinnen eerder en in hun eigen huis. Deze begeleiding zal in veel gevallen langdurig aanwezig moeten zijn, maar voorkomt escalatie en de inzet van zwaardere zorg en maatregelen.”

De beweging van de transitie vroeg daarnaast meer en intensiever samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van kwetsbare mensen in de samenleving. Zowel op landelijk als op regionaal niveau participeerde Gertrude actief in diverse netwerken, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Dit Vind Ik Ervan, Hersenz en het Schakelteam voor personen met verward gedrag. Gertrude vertelt: “Het is steeds vanzelfsprekender geworden om samen te werken. We hebben mooie samenwerkingen over de muren van de sectoren heen gerealiseerd, beredeneerd vanuit de mensen die wij helpen en wat zíj nodig hebben. Ik denk daarbij aan de samenwerking in het zorg- en veiligheidshuis. Hier werken de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen onder één dak samen aan de persoonsgerichte aanpak van mensen met ‘ernstige en hardnekkige multiproblematiek’, die bijvoorbeeld overlast veroorzaken en/of verdacht worden van strafbare feiten. Doordat de verschillende disciplines hier zo dicht bij elkaar zitten, kan echt op persoonsniveau gekeken worden wat nodig is en kan maatwerk geleverd worden. Dit betekent dat je als zorginstelling niet alleen mensen met een beperking op persoonlijk niveau kunt helpen om het leven te leiden dat zij kiezen, maar ook dat je bijdraagt aan maatschappelijke kwesties zoals de veiligheid en leefbaarheid in de wijken.”

Zwaardere en complexere zorg

Een andere ontwikkeling die we de afgelopen jaren steeds duidelijker zien, is de toename van complexe en zwaardere zorgvragen op onze woonlocaties. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen en de vergrijzing onder onze cliënten. Deze toenemende complexiteit vraagt andere specialistische kennis van onze medewerkers. Gertrude zette het afgelopen jaar sterk in op verdere professionalisering en deskundigheidsbevordering van de medewerkers om ook met deze vraagstukken op een adequate manier om te gaan. Daarnaast werd de behandeldienst verstevigd en werden meer en hooggekwalificeerde behandelaars aangetrokken.

Vooruitkijken

De toekomst

Op de vraag “Wat nu?” geeft Gertrude aan dat zij de tijd neemt om eens goed over die vraag na te denken. “Eerst loskomen van Middin, wat voor mij toch een soort ‘way of life’ geworden is. Daarna weer met frisse blik kijken naar andere maatschappelijke opgaves waar ik mijn tanden in wil zetten. Want het is nog niet klaar.“

Wij zullen Gertrude’s vervolgstappen zeker volgen. Gertrude, ontzettend bedankt voor alles en het allerbeste!