Kwaliteit

 


Onze kwaliteit

Bij Middin stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van zorg die we bieden. We willen dat de zorg aansluit bij de individuele zorgbehoefte van de cliënt, veilig en verantwoord is. In onze missie staat dat we mensen helpen om hun leven te leiden volgens éigen wensen en toekomstbeelden. We willen daarvoor de vraag van de cliënt goed verstaan. We gaan in gesprek met cliënten om te onderzoeken waar de mogelijkheden, kansen en wensen liggen. De vragen en ervaringen van onze cliënten zijn de basis van onze manier van werken.

Het Middin Kompas

Middin werkt aan kwaliteit van zorg aan de hand van de drie beloftes in het Middin Kompas. We beloven cliënten:

De vraag van de cliënt goed verstaan
Medewerkers gaan actief de dialoog aan met cliënten en hun naasten vanuit een neutrale, open en nieuwsgierige houding. We stellen open vragen, luisteren en kijken met aandacht zodat we weten wat cliënten ècht willen en nodig hebben. Elke dag opnieuw. Het cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. Cliënten en hun naasten geven een eigen invulling aan lokale medezeggenschap. Onze medewerkers ondersteunen hen hierbij. Cliënten en hun naasten kunnen hierdoor meedenken en meebeslissen over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënt.

Het goede doen
In dialoog met de cliënt, zijn naasten, mensen in zijn omgeving en andere professionals, bepalen we wat een passend antwoord is op de vraag. We beschikken over verschillende hulpmiddelen en methodieken die we in kunnen zetten in de ondersteuning van cliënten. Teamreflecties, casuïstiekbesprekingen en moreel beraad helpen ons om dit te organiseren. 

Goed organiseren
We staan voor de opgave om, samen met cliënten en hun naasten, binnen de beschikbare middelen, goede zorg te organiseren. Steeds Beter helpt ons om helder te krijgen hoe de kwaliteit van zorg is geregeld en wat de financiële kaders zijn per team. Voor onze medewerkers zetten we een passend en gezond werkrooster in. We zoeken actief naar technologische en vernieuwende middelen die voor cliënten, naasten en begeleiders een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg en de zelfredzaamheid van cliënten. Het elektronisch cliëntendossier ONS helpt ons de zorg voor cliënten goed te organiseren. Elke cliënt heeft één zorgdossier waarin alle medewerkers van verschillende disciplines van Middin samenwerken.

Het Kompas van Middin
Het Kompas van Middin

Deze drie beloftes zijn ons Kompas, het leidend principe in ons dagelijks handelen. We bieden medewerkers een inspirerende werkomgeving, scholing en hulpmiddelen zodat zij binnen de kaders zelfstandig, professioneel en creatief de beloftes waar kunnen maken. Met ons Kompas en de kwaliteitskaders blijven we de zorg verbeteren.  

Kwaliteitskaders

Kwaliteitskaders bieden ons kaders hoe we moeten werken aan kwaliteit van zorg.

Het doel van de Kwaliteitskaders is het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. Dat gebeurt vooral in de relatie tussen cliënt, de naasten en begeleiders. De onderzoekende dialoog - waarbij we behoeften, wensen en ervaringen van cliënten ophalen, leren van ervaringen en zo ontwikkelen en verbeteren - staat hierbij centraal.

Middin ondersteunt verschillende doelgroepen en heeft door deze diversiteit te maken met verschillende kwaliteitskaders. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is van toepassing op de zorg voor cliënten met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg. Middin heeft ook te maken met kwaliteitskaders en eisen voor jeugd, verpleeghuiszorg, wijkverpleging en forensische zorg. Tevens werken we samen met diverse gemeentes. Binnen de verpleeghuiszorg doet Middin mee met het programma Waardigheid en Trots.

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht. 2020 was het overgangsjaar waarin we ons goed hebben voorbereid op deze wet. De kern van de wet is: ‘Nee, tenzij…’. Onvrijwillige zorg passen we niet toe, tenzij het echt niet anders kan. Om onze cliënten en naasten/vertegenwoordigers goed te informeren hebben we informatiefolders gemaakt. Lees hier onze folders.

Hoe meten we kwaliteit?

Door het meten van kwaliteit krijgen we een goed beeld van de kwaliteit van onze zorg. Wat gaat goed en wat kan beter? De uitkomsten van alle gegevens zijn een goed middel om met elkaar het gesprek aan te gaan en ontwikkelpunten vast te stellen, zodat we de kwaliteit van zorg voor cliënten kunnen verbeteren.

Bij Middin meten we op verschillende manieren de kwaliteit van onze zorg:

  • We halen cliëntervaringen op met de hulp van het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan!.
  • Onze medewerkers reflecteren op de kwaliteit van zorg in de teamreflecties.
  • Op verschillende thema’s voeren we interne audits uit.
  • We maken gebruik van een dashboard waardoor we inzicht hebben in verschillende zorgprocessen en teams hier zelfstandig mee aan de slag kunnen.
  • Incidenten registreren we in het i-task systeem en we maken hier analyses van. Onze medewerkers bespreken dit in het teamoverleg en spreken vervolgacties af.
  • Jaarlijks leggen we verantwoording af in onze kwaliteitsrapporten.
  • We vragen externe deskundigen om ons kwaliteitsrapport te laten beoordelen.

Kwaliteitsrapport Middin

In ons kwaliteitsrapport Kompas Magazine laten we zien waar Middin nu staat: Wat gaat er goed? Waar zijn we trots op? Wat kan nog verbeterd worden? Bekijk hier het kwaliteitsrapport Kompas Magazine 2019 . Dit is ook ons jaarverslag. U vindt hier onze publieksversie.

Op 1 januari 2020 is Middin gefuseerd met collega-organisatie Orion. Het kwaliteitsrapport 2019 van Orion vindt u hier.